1+1 על כל הרעשנים והבובות
1+1 על כל הרעשנים והבובות
משלוח חינם בקנייה מעל 199 ש"ח
משלוח חינם בקנייה מעל 199 ש"ח
משלוח עד 5 ימי עסקים
משלוח עד 5 ימי עסקים

תקנון האתר

תקנון האתר ותנאי שימוש

נינו גלובל בע”מ

מבוא

תקנון זה מופנה לנשים וגברים כאחד. שימוש בלשון נקבה הינו מטעמי נוחות בלבד, היינו: לשון נקבה בתקנון זה כמוהו כלשון זכר.

חברת נינו גלובל בע”מ (להלן: “החברה“), פועלת במטרה, בין היתר, למכירת מוצרי טקסטיל שונים לתינוקות, והכל בהתאם להחלטת הנהלת החברה, והחברה מאפשרת ללקוחותיה ו/או לאורחיה גישה ורכישה דרך האתר, והכל בכפוף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה.

האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת מוצרי תינוקות והוא בבעלות החברה ומנוהל על ידה. בכל פניה לשירות הלקוחות, יש להצטייד בחשבונית הקניה מהחנויות המשווקות.

תקנון זה נועד להסדיר את הכללים והיחסים המשפטיים בין החברה לבין המשתמשת באתר בין אם כגולשת ובין אם כמבצעת הזמנות דרך אתר החברה ו/או כל פעולה אחרת.

“משתמשת באתר” כל מי שעושה שימוש באתר, לרבות גלישה, רכישה שימוש בפונקציות של האתר ו/או כל פעולה אחרת באתר באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

השימוש באתר הן לצורך גלישה והן לצורך ביצוע הזמנות מהאתר מהווה הסכמה של המשתמשת להסכמה להוראות תקנון זה במלואן לרבות כל שינוי שיחול בהן ומתחייב לנהוג על פיהן.

הנהלת החברה רשאית לשנות את הוראות התקנון, כולן ו/או חלקן, לפי שיקול-דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מקודמת. תוקפם של תיקונים ו/או שינויים בתקנון יהא ממועד פרסומם באתר, כך שהנוסח האחרון באתר הוא הנוסח המחייב, אלא אם נקבע אחרת ע”י החברה.

החברה רשאית לשנות מעת לעת את שמות מוצרי החברה וסמליהם בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

כל סעיף מסעיפי התקנון עומד בפני עצמו, וגם אם ייקבע כי סעיף מסוים הינו בלתי חוקי, בטל או לא אכיף, לא ישפיע הדבר על שאר סעיפי התקנון.

יובהר, כי ככל ואינך מקבלת ו/או אינך מסכימה לתנאי תקנון זה ו/או לשאר התנאים שיופיעו באתר החברה, הינך מתבקשת להימנע מלעשות כל שימוש באתר.

יובהר, כי החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק שהוא שייגרם למשתמשת באתר שלא על פי הוראות תקנון זה ו/או בניגוד לכל דין.

יצוין, כי החברה תהא רשאית למנוע גישה לאתר ממשתמשת, אשר מעשיה ו/או מחדליה נעשים בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד לכל דין ו/או כאלו אשר עלולים לגרום נזק לחברה ו/או למוניטין של החברה.

הרשמה לאתר, דיוור, מבצעים ואופן ביצוע רכישה

רכישת מוצרים באתר כפופה לתנאי תקנון המפורט להלן.

על כל משתמשת באתר, בין אם לצורך גלישה ובין אם לצורך רכישת מוצרים באתר, לקרוא את פרטי התקנון באופן יסודי, שכן רכישת מוצר/ים באתר מעידה על כך כי המשתמשת קראה את תקנון זה במלואו, הינה מודעת לתוכנו על תנאיו, וכי הינה מסכימה לכל תנאי תקנון זה, וכי לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

המשתמשת באתר מסכימה לקבל את כל האמור בתקנון זה, ומתחייבת לנהוג על פיו.

מובהר, כי רכישת מוצר כפופה למלאי הקיים בפועל במחסני החברה. למען הסדר הטוב יצוין, כי החברה אינה מתחייבת להחזיק בכל עת במחסניה מלאי של כל הדגמים ו/או המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.

מובהר בזאת, כי התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה, ועל המשתמשת לדעת כי ייתכנו הבדלים בין תמונת המוצרים לבין חזות המוצרים בפועל.

ככל ונפלה טעות כלשהי בתיאור הפריט, המפרט שלו ו/או במחירו, הרי שלחברה לא תהא כל אחריות כלשהי העולה על ערך הפריט שנרכש ובכל נזק שאינו נזק ישיר ו/או נזק תוצאתי.

על המשתמשת לוודא כי בעת עדכון סל הקניות וביצוע הרכישה פרטי הזיהוי שלה מדויקים ועדכניים. יובהר, כי לחברת לא תהא כל אחריות כלפי המשתמשת במקרה של מסירת פרטים שגויים ו/או שאינם מדויקים ו/או שאינם עדכניים.

יודגש, כי לחברה הזכות לבטל הזמנה של משתמשת במקרה של מסירת פרטים כוזבים, חלקיים ו/או לא מדויקים.

מילוי טופס רכישה מהווה הסכמה של הרוכשת לכך שפרטיה וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיה שהגיע ו/או יגיע לידיעת חברה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של חברה או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לרוכשת בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); (ב) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן (ד) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות עוגייה (cookies). שימוש כאמור בפרטי הנרשמת לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של החברה והרוכשת מוותרת בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמא – 1981. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

הרוכשת מאשרת שידוע לה שלא חלה עליה חובה חוקית למסור את פרטיה וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונה החופשי ובהסכמתה. הרוכשת מסכימה בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילאה ומאשרת כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותה בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

רוכשות שמבקשות שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר יודיעו על כך בכתב באתר האינטרנט של החברה https://www.nino.co.il או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה החברה תפעל בהתאם להוראה שנמסרה לה. למען הסר ספק, החברה תהיה עדיין רשאית לעשות שימוש בפרטי הנרשמות לצורך המטרות המפורטות בסעיף ___ לעיל, בכפוף לשמירה על פרטיותן של הנרשמות ובהתאם לדין החל.

מחירי המוצרים מופיעים באתר ונקובים בשקלים חדשים.

יובהר, כי המחירים המופיעים באתר כוללים מע”מ, אולם הם אינם כוללים דמי משלוח ו/או הזמנות מיוחדות.

החברה רשאית לעדכן ו/או לשנות את מחירי המוצרים המופיעים באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא כל צורך בהודעה מוקדמת.

הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

הנהלת החברה, על-פי שיקול-דעתה הבלעדי והמוחלט, רשאית לשנות את היקף ההטבות ו/או שוויין, וכן  לקבוע ו/או לבטל הטבות שונות לנרשמים בהתאם לכל פרמטר אחר אותו תקבע הנהלת החברה.

אין כפל מבצעים. הטבות ו/או הנחות הניתנים לנרשמים לא יהיו בנוסף לכל הטבה, הנחה ו/או מבצע אחר אשר יינתן לכל אדם ו/או אוכלוסייה אחרת.

החברה תפרסם באמצעים המקובלים הודעות על מימוש ההטבות, וההטבות יהיו על בסיס כל הקודם זוכה. באחריות של הנרשמים להתעדכן באתר האינטרנט של החברה באופן רציף. החברה לא תהא אחראית לאי מימוש הטבות כתוצאה מכך שהחבר לא התעדכן, כאמור.

בהתאם לכמות שאושרה ע”י החברה ביחס לכל הטבה ספציפית, יזכו לממש את ההטבה הנרשמים הראשונים אשר יפנו לחברה לצורך מימוש ההטבה, וזאת בהתאם לתנאים יפורסמו על ידי החברה ביחס לכל הטבה ספציפית.

החיוב בגין רכישת מוצרים ייעשה עפ”י המחיר המעודכן במועד שיגור ההזמנה לחברה (ולא לפי המועד בו נפתחה ההזמנה).

יצוין, כי הרכישה באתר תבוצע בכפוף לאישור העסקה ואימותה ע”י חברת האשראי. במידה וחברת האשראי לא אישרה את העסקה מכל סיבה שהיא, תקבל המשתמשת הודעה מתאימה.

המשתמשת באתר תאשר קבלת חשבונית דיגיטלית באימייל.

בעת עדכון סל הקניות, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוח אודות הסל הנטוש, באמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה.

ביטול עסקה

למשתמש שמורה הזכות לבטל את העסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 ו/או בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010 כמפורט להלן. ניתן לבטל את ההזמנה רק במידה והמוצר עדיין ארוז באריזתו המקורית שלא נפתחה ובלי שנעשה בו כל שימוש, ניתן לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר (או אם טרם נשלח למשתמש), אם מחיר המוצר עולה על 50 ₪ והוא לא נפגם על ידי המשתמש. דמי הביטול עומדים על סך של 5% ממחיר המוצר או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם. דמי הביטול כאמור, אינם כוללים את דמי הביטול של חברת האשראי, ככל שקיימים כאלה.

למען הסר ספק, במידה ובוצעה למשתמש הזמנה מיוחדת, לא תהיה לו אפשרות לבטל ולהחזיר את המוצר.

החזרת המוצרים אשר נרכשו תתבצע על ידי הלקוח ו/או על חשבונו, באחת משלושת הדרכים המפורטות במדיניות ההחזרות של האתר, וזאת בתאום מראש עם צוות האתר.

ביטול עסקה לפני אספקת משלוח:

לאחר ביצוע ההזמנה ניתן להודיע על ביטול עסקה בטלפון / אימייל, ואנו נפעל לביטול עסקה והחזר כספי.

במידה והמשלוח עדיין במחסנינו אנו נבצע החזר כספי מלא וללא דמי ביטול.

במידה והמשלוח הועבר לחברת השילוח אנו נעצור את האספקה ונבצע החזר כספי בניכוי 30 שח עבור המשלוח.  לא יחויבו דמי ביטול נוספים.

מדיניות החזרות

עפ”י מדיניות ההחזרות המפורסמת אצלנו באתר, איננו מבצעים החלפה, אלא רק החזרה בלבד.

ניתן לבצע החזרה עד 14 ימים מיום קבלת המשלוח בצירוף מספר ההזמנה.

מוצרים שנרכשו דרך החנויות המשווקות, ניתן להחזיר רק מול החנות שממנה נרכשו.

ניתן להחזיר מוצר כל עוד לא נעשה בו כל שימוש והוא ארוז באריזתו המקורית באמצעות איסוף ע”י שליח – בעלות של 30 ש”ח אשר ינוכו מההחזר הכספי.
זמן הגעת החבילה למחסנינו מרגע האיסוף מבית הלקוח הינו עד 10 ימי עסקים.

דגשים חשובים !

יש לדאוג שהמוצר ארוז בתוך אריזתו המקורית עם התווית.
יש לשים בתוך החבילה פתק עם הפרטים הבאים- שם מלא, טלפון ומספר הזמנה באתר.
יש להכניס את המוצר/ים לקרטון ולסגור היטב ,על מנת לשמור על אריזתו המקורית של המוצר בשלמותה.
כאשר אריזת המוצר החיצונית נפגמת, איננו יכולים למכור שוב את המוצר בשלמותו.
לכן, במקרים בהם הוחזר מוצר שנעשה בו שימוש ו/או נפגם בצורה כזו או אחרת, או שהגיע ללא אריזה, או אשר אריזתו הגיעה פתוחה / פגומה, לרבות מוצרים שלא הוכנסו לקרטון סגור וכתוצאה מכך הודבקו על האריזה מדבקות שילוח  –  יקוזזו מההחזר הכספי 50% מעלות המוצר.

ביטול עסקה והחזרת הזמנה בשלמותה-
בהחזרת כל המוצרים בהזמנה , יבוצע החזר כספי בקיזוז דמי ביטול עסקה. במידה ולקוחה תרצה להחזיר את כל המוצרים ולקבל עבורם קוד לרכישה באתר (במקום החזר כספי לאשראי) לא ינוכו דמי ביטול עסקה.

החזר כספי-

זמן הטיפול בהחזר הכספי הינו עד 14 ימי עסקים מיום קבלת המוצרים במחסנינו.
כאשר המוצרים יחזרו אלינו למחסן, הם יעברו בדיקת תקינות על ידינו. לאחר מכן, נבצע החזר כספי לאמצעי התשלום בו שולמה ההזמנה או נפיק גיפטקארד למימוש באתר שלנו לבחירתך.
במקרה של מתנה נפיק גיפטקארד למימוש באתר שלנו.

ביטול עסקה לפני אספקת משלוח:

ניתן להודיע על ביטול עסקה במייל של שירות הלקוחות, ואנו נפעל לביטול עסקה והחזר כספי.
במידה והמשלוח עדיין נמצא במחסנינו, אנו נבצע החזר כספי מלא ללא דמי ביטול.
במידה והמשלוח הועבר לחברת השילוח, אנו נעצור את האספקה ונבצע החזר כספי בניכוי 30 שח עבור המשלוח.
לא יחויבו דמי ביטול נוספים.

פריטים שנקנו ב SALE :

אין החלפה / החזרה על פריטים שנקנו ב- SALE

אספקת המוצרים

הגדרת “יום” לצורך זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים מתייחס ל”יום עסקים עד השעה: 12:00″ בלבד, היינו: ימי חול מיום ראשון עד חמישי, ואינם כוללים ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג (לרבות חול המועד).

אספקת המוצר תהא לכתובת אשר הוזמנה ע”י המשתמשת.

מועד אספקת המשלוח יחל רק לאחר השלמת תהליך הרכישה וקבלת אישור עסקה מחברת האשראי.

החברה אינה אחראית על עיכובים במשלוח אשר אינם בשליטתה, כגון: עיכובים שנגרמו ע”י חברת השילוח ו/או דואר ישראל לפי העניין ו/או כל צד ג’ אחר  ו/או כח עליון, שביתות ו/או תקלות, ובכלל זה תקלות במערכות המחשב ו/או הטלפון ו/או הדוא”ל – למשתמשת לא תהא כל טענה בגין עיכובים כאמור.

החברה תבצע משלוחים רק לאזורים אליהם מגיע חברת השילוח ו/או דואר ישראל ובכפוף למדיניות חברת השילוח ו/או דואר ישראל. באזורים מוגבלים לגישה יסופק המוצר למקום סמוך בתיאום עם הלקוחה.

במקרה בו התקבל אישור הלקוחה להניח את המשלוח ליד הדלת או בארון חשמל, לחברה לא תהא כל אחריות לכל אובדן, נזק ישיר ו/או עקיף שיגרמו למשלוח כתוצאה מכך.

אחריות ושירות

  • האחריות למוצר מכסה פגמים מהותיים בגוף המוצר ו/או פעולתו אשר נגרמו על ידי החברה.
  • האחריות למוצרים ניתנת לתקופה של 30 יום מיום הרכישה.
  • בתקופת האחריות תספק החברה שירותי תיקון או החלפה של מוצר פגום.
  • האחריות תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות האתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהלקוח להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר.
  • הסעד הבלעדי לכל מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל לתיקון או להחלפה של המוצר הפגום. החבות הכוללת של החברה ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום.
  • אחריות החברה לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה שגויה ו/או משימוש שגוי במוצר.
  • החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החברה.
  • להפעלת האחריות ולקבלת שירות למוצר יש ליצור קשר עם החברה במייל[email protected] .

חלופה אחרת לתקנון, כדלקמן:

תקנון זה, וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש על פיו, לרבות תוקפם ופרשנותם של הוראות התקנון, יהיו כפופים לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לתקנון ולשימוש על פיו נתונה לבתי המשפט המוסמכים באור ירושלים.

העברת מידע

משתמשת תחשב כמי שהסכימה מרצונה ששמה ופרטיה, וכן כל מידע שיצטבר בחברת האשראי, בחברה ו/או אצל גורמים עימם קשורה החברה בהסכם, בקשר עם חברותה ו/או רכישותיה הקשורות להנחות ומבצעים הנוגעים להסכמים שערכה החברה, יועברו לחברה וישמשו את החברה לקידום פעולותיו, כולל פעולותיו עם גופים אחרים, באופן ששימוש במידע הנ”ל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות.

המשתמשת מתחייבת לדווח לחברה על שינויים בפרטיה האישיים, וזאת בכדי לאפשר עימה קשר תקין.

הסכמה לקבלת דברי פרסומת

כחלק מתפעול האתר ו/או כחלק ממתן שירות SMS שליחה של הודעות על ידי האתר בכל דרך שהיא לרבות דוא”ל, ובכלל זה שליחת הודעות אימות, תזכורות לצרכי השלמת הזמנה אינה מהווה “מסר פרסומי”, והמשתמשת מאשרת בזאת שליחת הודעות כאמור על ידי האתר.

כמו כן, המשתמשת תחשב כמי שמסכימה, כי החברה ו/או גופים אשר עימם קשורה החברה, יפנו אליה על-פי החלטת החברה, בהצעות והטבות ייחודיות, כולל דברי פרסומת – באמצעות הדואר ו/או הטלפון ו/או דואר אלקטרוני ו/או SMS ו/או Skype ו/או באמצעות כל אמצעי תקשורת אחר, לרבות אפליקציות למיניהן. נרשמת שאינה מעוניינת לקבל הצעות/פניות כאמור, תודיע על כך בכתב לחברה.

הסכמה להצעות אישיות

המשתמשת באתר תחשב כמי שמסכימה, כי החברה ו/או מי מטעמה יפנה אליה בהצעות והטבות אישיות וייחודיות, על-פי מידע שהחברה תאסוף אודות צרכיי ומאפייני המשתמשת ממאגרים שונים, כולל מרשת האינטרנט. משתמשת שאינה מעוניינת לקבל הצעות/פניות, כאמור, תודיע על כך בכתב לחברה. משתמשת שאינה מעוניינת לקבל הצעות/פניות כאמור, תודיע על כך בכתב לחברה.

הרשמה לרשימות דיוור וביטולה

בעת הרשמה לאתר, מוצעת אפשרות הרשמה לדיוורים הרשמיים של האתר. באם המשתמשת מעוניינת להסיר את עצמה מן הדיוור לאחר שנרשמה, היא יכולה לעשות זאת בקלות דרך הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל. יש לציין כי ישנן רשימות דיוור נפרדות, האחת כללית הנשלחת לגבי חידושים באתר והשנייה כוללת עדכונים אישיים ללקוח – על הלקוחה לשים לב כי הסירה את עצמה מהרשימה המבוקשת, ובמקרה שאיננה מעוניינת לקבל עוד דיוורים – באחריותה להסיר את עצמה מן הרשימות השונות.

אישור קבלת מייל לדירוג לאחר רכישה

ללא קשר לאמור מוסכם, כי באישור תקנון זה, המשתמש באתר מסכים ומאשר קבלת מייל בסיום ביצוע כל רכישה מהחברה אשר המשתמש יתבקש לדרג את המוצר הנרכש ולדרג את חווית הרכישה באתר.

קנייין רוחני

אין להעתיק, לשכפל, למכור ו/או לתרגם כל סוג של מידע המופיע בפרסומי החברה, ואין לעשות כל שימוש מסחרי ברשימת המוצרים המפורסמים, בפרטיהם ו/או בכל פרט אחר המפורסם ע”י החברה, וזאת ללא קבלת רשות מהחברה מראש ובכתב.

זכויות הקניין הרוחני בפרסומי החברה, לרבות זכויות יוצרים החלות המידע העולה מהן, תוכנם, עיצובם הגרפי שלהם ו/או כל פרט אחר בו, הינם רכושה של החברה בלבד ולמשתמש אין כל זכות בהן.

שירות לקוחות

לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של החברה במייל [email protected].

מדיניות החזרות

עפ”י מדיניות ההחזרות המפורסמת אצלנו באתר, איננו מבצעים החלפה, אלא רק החזרה בלבד.

ניתן לבצע החזרה עד 14 ימים מיום קבלת המשלוח בצירוף מספר ההזמנה.

מוצרים שנרכשו דרך החנויות המשווקות, ניתן להחזיר רק מול החנות שממנה נרכשו.

ניתן להחזיר מוצר כל עוד לא נעשה בו כל שימוש והוא ארוז באריזתו המקורית.

ישנן 2 אפשרויות להחזרת מוצרים:

  1. ניתן לשלוח בדואר רשום לכתובת: נינו גלובל, עין דור 1933500
  2. איסוף ע”י שליח – בעלות של 30 ש”ח אשר ינוכו מההחזר הכספי. זמן הגעת החבילה למחסנינו מרגע האיסוף מבית הלקוח הינו עד 10 ימי עסקים.

דגשים חשובים !

בכל אחת מהאפשרויות יש לדאוג שהמוצר ארוז בתוך אריזתו המקורית עם התווית.
יש לשים בתוך החבילה פתק עם הפרטים הבאים- שם מלא, טלפון ומספר הזמנה באתר.
יש להכניס את המוצר/ים לקרטון ולסגור היטב ,על מנת לשמור על אריזתו המקורית של המוצר בשלמותה.
כאשר אריזת המוצר החיצונית נפגמת, איננו יכולים למכור שוב את המוצר בשלמותו.
לכן, במקרים בהם הוחזר מוצר שנעשה בו שימוש ו/או נפגם בצורה כזו או אחרת, או שהגיע ללא אריזה, או אשר אריזתו הגיעה פתוחה / פגומה, לרבות מוצרים שלא הוכנסו לקרטון סגור וכתוצאה מכך הודבקו על האריזה מדבקות שילוח  –  יקוזזו מההחזר הכספי 50% מעלות המוצר.

ביטול עסקה והחזרת הזמנה בשלמותה-
בהחזרת כל המוצרים בהזמנה , יבוצע החזר כספי בקיזוז דמי ביטול עסקה. במידה ולקוחה תרצה להחזיר את כל המוצרים ולקבל עבורם קוד לרכישה באתר (במקום החזר כספי לאשראי) לא ינוכו דמי ביטול עסקה.

החזר כספי-

זמן הטיפול בהחזר הכספי הינו עד 14 ימי עסקים מיום קבלת המוצרים במחסנינו.
כאשר המוצרים יחזרו אלינו למחסן, הם יעברו בדיקת תקינות על ידינו. לאחר מכן, נבצע החזר כספי לאמצעי התשלום בו שולמה ההזמנה או נפיק גיפטקארד למימוש באתר שלנו לבחירתך.
במקרה של מתנה נפיק גיפטקארד למימוש באתר שלנו.

ביטול עסקה לפני אספקת משלוח:

ניתן להודיע על ביטול עסקה במייל של שירות הלקוחות, ואנו נפעל לביטול עסקה והחזר כספי.
במידה והמשלוח עדיין נמצא במחסנינו, אנו נבצע החזר כספי מלא ללא דמי ביטול.
במידה והמשלוח הועבר לחברת השילוח, אנו נעצור את האספקה ונבצע החזר כספי בניכוי 30 שח עבור המשלוח.
לא יחויבו דמי ביטול נוספים.

פריטים שנקנו ב SALE :

אין החלפה / החזרה על פריטים שנקנו ב- SALE

עדכנו אותי שהמוצר חוזר למלאי! הכניסו כתובת מייל ונעדכן אתכם ברגע שהמוצר יהיה זמין לרכישה! אנא וודאו שפרטי המוצר מסומנים לבחירתכם.
סל הקניות שלך יש לך קופון?